+
سیستم احکام پرسنلی

سیستم احکام پرسنلی

امکانات

  سیستم احکام پرسنلی وظیفه ثبت و نگهداری اطلاعات کارگزینی پرسنل و صدور احکام کارگزینی مبتنی بر اطلاعات مختلف موجود برای هر پرسنل را برعهده دارد . این سیستم اطلاعات خود را به  سیستم های حقوق و دستمزد و حضور وغیاب ارسال می نماید.
•    سیستم احکام پرسنلی توانائی نگهداری و پردازش اطلاعات و صدور حکم کارگزینی مطابق با نظام بیست رتبه ای و سایر نظام های پرداختی شرکت های خصوصی و دولتی را دارا می باشد.
•    استقرار نمودار سازمانی و تعیین افراد شاغل در هر پست سازمانی .
•    ثبت اطلاعات پرسنل شامل اطلاعات شناسنامه ای ، تحصیلی ، آموزشی ، سوابق کار ، سوابق پزشکی ، سوابق خدمت نظام وظیفه ، سوابق جبهه.
•    تعیین رتبه پرسنل براساس سوابق ، تحصیلات ، دوره های آموزشی و غیره.
•    ثبت و نگهداری اطلاعات احکام و صدور حکم کارگزینی مطابق با شرایط و رتبه پرسنل بصورت گروهی یا انفرادی.
•    ثبت اسناد مختلف پرسنلی مانند اسناد وام ، تشویق ، توبیخ ، رفاهی و غیره.
•    تعریف انواع دوره های آموزشی.
•    ثبت دوره های آموزشی پرسنل
•    ثبت اطلاعات امتیازی مربوط به مدارک تحصیلی  ،دورهای آموزشی ،خدمت نظام وظیفه ،جبهه . . .
•    امکان انتقال خودکار احکام به سال جدید بازبینی و تایید احکام و امکان تغییر ضرایب دلخواه
•    قابلیت نگهداری الکترونیکی تصویر اطلاعات و اسناد پرسنل شامل مدارک شناسنامه ای ، مدارک تحصیلی ، دوره های آموزشی ، سوابق کاری و سوابق پزشکی .


گزارشات

•    گزارش اطلاعات پرسنل.
•    چاپ احکام پرسنلی بصورت گروهی یا انفرادی.
•    گزارشات مختلف از سوابق پرسنل شامل تحصیلات ، خدمت نظام وظیفه ، وابستگان ، سوابق آموزشی ، سوابق خدمت ، قطع خدمت ، امتیاز ارزشیابی ، سوابق جبهه ، آمار پرسنل ، پست های سازمانی ، سنوات ، جیره استحقاقی ،تغییرات ماهیانه پرسنل و احکام و .....(بیش از 50 نوع گزارش ثابت و انتخابی)
•    جاپ کارت نظام(ارائه وضعیت کلی هر پرسنل در چهار صفحه)

 


 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©