+

مشاوره و مديريت اطلاعات

در این بخش کارشناسان ارشد شرکت به ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی ، امکان سنجی پروژه ها ، تهیهRFP به منظور انتخاب پیمانکاران اجرائی ، تجزیه تحلیل و طراحی ساختار اطلاعاتی سازمانها و بازنگری در مکانیزم های اجرائی میپردازند. خدمات ارائه شده در این بخش بسترهای مورد نیاز برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان مورد نظر را مهیا مینماید و سازمان را برای استفاده بهینه از تکنولوژی های آینده آماده میکند.
از ديگر فعاليتهاي اين بخش مي توان به ارائه خدمات آموزشي در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي اشاره نمود .در اين زمينه شركت اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي اختصاصي براي سازمانها و اشخاص مي نمايد.

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©