+

راهبری و استقرار

با ارائه خدمات راه‌اندازی، راهبری و استقرار نرم‌افزار سیوا کلیه مراحل مربوط به پیاده سازی و استقرار نرم افزار بر اساس نیازهای شرکت توسط کارشناسان ارشد شرکت سوشیانس انجام شده و کاربران می‌توانند به صورت مستقیم و بدون درگیری در عملیات راه اندازی ، از نرم‌افزار بهره‌برداری نمایند. به عبارت دیگر ارائه این خدمات نرم‌افزار را آماده بهره‌برداری نهایی نموده و از عدم هماهنگی بخش‌های مختلف شرکت شامل بخش‌های خرید، فروش، انبار و حسابداری جلوگیری به عمل آورده و یکپارچگی عملیات تضمین می‌گردد. در ادامه خلاصه‌ای از عملیات ارائه شده در این مرحله آورده شده است:

-    تحلیل نیازها و انجام تنظیمات کاربری نرم‌افزار مطابق با ساختار شرکت جهت بهره‌برداری مطلوب.
-    تدوین کدینگ حسابداری استاندارد جهت بکارگیری در بخش‌های مختلف نرم‌افزار به نحوی که این کدینگ بتواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مدیران بر اساس استانداردهای مالی و حسابداری باشد. بدین ترتیب سیوا بدون نیاز به دخالت کاربران به صورت اتوماتیک بر اساس کدینگ تدوین شده عمل خواهد نمود و کلیه عملیات حسابداری را مطابق با استاندارد انجام می‌دهد.
-    ارائه راهکار به منظور استفاده از کدینگ حسابداری در تنظیمات سیوا بدون دخالت کاربران جهت منطبق نمودن نیازهای مدیریتی با مراحل اجرایی نرم‌افزار و جلوگیری از اعمال عملیات سلیقه‌ای توسط کاربران.
-    ارائه طبقه‌بندی و کدینگ کالا بر اساس ساختار محصولات و خدمات شرکت.
-    ارائه رویه های اجرایی و گردش عملیات مورد نیاز در نرم‌افزار به تفکیک نوع و چیدمان کاربران.
-    انجام تنظیمات پایه ای و اولیه سیوا مطابق با نیاز شرکت.
-    آماده سازی و ثبت داده های اصلی مورد نیاز سیوا  برای تضمین صحت عملکرد نرم افزار مطابق با شرایط و ویژگیهای شرکت.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©