+
نرم افزار درمان

سیستم درمان

امکانات

• ثبت مشخصات پرسنل.
• ثبت و نگهداري اطلاعات منسوبين پرسنل.
• ثبت هزينه هاي درماني پرسنل به تفكيك هزينه هاي ويزيت ، دندانپزشكي ، بيمارستاني ، چشم پزشكي ، دارو ، پاراكلينيكي و ديگر هزينه هاي مورد قرارداد با بيمه هاي تكميلي.
• صدور سند هزينه پرسنل و نگهداري مانده بدهكاري و بستانكاري هر پرسنل.
• كنترل سقف و يا تعداد پرداخت براي هزينه هاي چشم پزشكي و دندانپزشكي.

گزارشات

• بيمه شدگان.

• آمار منسوبين.

• آمار ميانگين سني.

• بدهي حق درمان پرسنل.

• دفتر معين.

• خلاصه هزينه.

• اسناد پزشكي.

• نامه هاي ارسالي به سازمانهاي بيمه.

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©