+
سیستم انبار و حسابداری انبار

سیستم انبار و حسابداری انبار

• امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود و نگهداری اطلاعات سیستم شامل کلیه ورودی ها و خروجی ها به تفکیک انبار و همچنین قابلیت اضافه نمودن انبار جدید پس از راه اندازی سیستم.
• قابلیت طبقه بندی اجناس با تعداد گروه بندی و سطوح نامحدود.
• ثبت مشخصات تفصیلی اجناس در گروه های موجود.
• امکان معرفی همزمان اطلاعات یک جنس در دو انبار.
• کنترل و نگهداری اطلاعات بصورت تعدادی و مقداری با دو واحد شمارش مختلف و امکان تبدیل آنها به یکدیگر.
• امکان تغییر انبار و سال مالی درهرمرحله از اجرای سیستم.
• قابلیت جستجو پیشرفته در کلیه انبارها
• ثبت و نگهداری حواله انبار ، رسید انبار ، برگشت رسید ، برگشت حواله و اصلاحات.
• قابلیت تخصیص بارکد برای شناسائی و پردازش فرمهای ورود و خروج.
• امکان انجام جستجو پیشرفته در گردش رسید ، حواله و . . . در حین ثبت و اصلاح اطلاعات.
• قابلیت بکارگیری تکنولوژی بارکد در کلیه مراحل کار در انبار.
• امکان انجام عملیات انتقال جنس از یک انبار به انبار دیگر و صدور خودکار رسید مربوط به هر انتقال.
• وجود ارتباط اطلاعاتی با سیستم حسابداری عمومی به منظور استفاده از کدهای مراکز هزینه.
• صدور سند مراکز هزینه در سیستم حسابداری عمومی بصورت اتوماتیک.
• قابلیت محاسبه و صدور سند اصلاحی اتوماتیک جهت مابه التفاوت قیمت ایجاد شده در اثر اصلاح قیمت رسیدها.
• امکان انجام عملیات انبارگردانی با مشخصات زیر:
    - عدم محدودیت در نوبتهای انبارگردانی در سال و امکان اجرای انبارگردانیهای نامحدود.
    - امکان شمارش انبار و ثبت آن در سیستم در دو نوبت ( شمارش دو مرحله ای).
    - امکان انبارگردانی براساس تعداد یا مقدار اجناس(انبارگردانی براساس دو واحد)
    - امکان مشاهدۀ صورت مغایرت انبار در حین انبارگردانی.
    - قابلیت انجام عملیات شمارش انبار با استفاده از تکنولوژی بارکد و شبکه بی سیم به منظور استخراج مغایرت انبار بدون نیاز به وارد نمودن اطلاعات شمارش انبار در نرم افزار.

گزارشات 
 

• اجناس
    - کارت فیزیکی
    - کارت ریالی
    - بیلان فیزیکی
    - بیلان ریالی
    - ریالی اول دوره
    - ریالی پایان دوره
    - مانده موجودی
    - اجناس راکد
    - كنترل موجودي
    - مشخصات فيزيكي
    - نقطه سفارش
    - تگ قفسه
• ورود وخروج
    - گردش فیزیکی رسید
    - گردش ریالی رسید
    - گردش فیزیکی حواله
    - گردش ریالی حواله
    - گردش فیزیکی برگشت رسید
    - گردش ریالی برگشت رسید
    - گردش فیزیکی برگشت حواله
    - گردش ریالی برگشت حواله
    - گردش فیزیکی افزايش
    - گردش ریالی افزايش
    - گردش فیزیکی كاهش
    - گردش ریالی كاهش
• حسابداری انبار
    - گردش مرکز هزینه حواله
    - گردش مرکز هزینه برگشت
    - خلاصه مرکز هزینه حواله
    - خلاصه مرکز هزینه برگشت
    - تراز مرکز هزینه حواله
    - تراز مرکز هزینه برگشت
    - تراز تفصیل انبارها – حواله
    - تراز تفصیل انبارها – برگشت
• انبارگردانی
    - صورت مغایرت فیزیکی
    - صورت مغایرت ریالي

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©