+

سیستم حضوروغیاب

امکانات
 

• ثبت مشخصات پرسنل و كليه افراديكه بصورت روزانه در سازمان تردد نموده و نياز به اطلاعات ورود و خروج آنها ميباشد .
• تعريف انواع شيفت ها و مشخص نمودن ساعات ورود و خروج هر شيفت و ديگر پارامترهاي آن.
• مشخص نمودن شيفت دائم پرسنل با قابليت تعريف شيفتهاي موقت براي بازه هاي زماني مشخص و نگهداري سوابق شيفت پرسنل.
• امكان جابجائي شيفت پرسنل.
• قابليت تعريف حدود مجاز شيفت ها از نظر حد اضافه كار ، كسر كار و تعطيل كاري.
• تعريف انواع احكام حضور و غياب و مشخص نمودن نوع آن و فرمول محاسبه ساعات كاركرد ، كسركاري ، اضافه كاري ، تعطيل كاري ، شب كاري ، ماموريت ، مرخصي و نوبت كاري.
• وجود موتور فرمول نويسي جهت تعريف و اصلاح فرمول محاسبه احكام حضور و غياب.
• دريافت اطلاعات ورود و خروج پرسنل از دستگاه كارت زني بصورت لحظه اي.
• قابليت اصلاح اطلاعات ورود و خروج.
• امكان ثبت انواع احكام روزانه و ساعتي ماموريت و مرخصي .
• امكان دريافت احكام روزانه از سيستم پرسنلي.
• امكان بايگاني نمودن اطلاعات پرسنل جهت تخصيص كارت پرسنل قديم به پرسنل جديد.
• امكان مشاهده جزئيات ورود و خروج توسط هر شخص و يا مديران رده بالاتر پرسنل.

گزارشات
 

• امكان مشاهده جزئيات ورود و خروج توسط هر شخص و يا مديران رده بالاتر پرسنل.
• گزارش كاركرد روزانه.
• گزارش كاركرد ماهانه.
• گزارش غيبت روزانه.
• گزارش تاخير ماهيانه.
• گزارش اضافه كار ماهيانه.
• گزارش اضافه كار تائيد نشده.
• گزارش كسركار روزانه.
• گزارش مرخصي ساعتي.
• گزارش ساعت حضور.
• گزارش كشيك.
• گزارش اطلاعات پرسنل.
• گزارش اطلاعات شيفت.
• گزارش سوابق شيفت.
• گزارش احكام حضور و غياب.

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©