+
تکنولوژی ها

تکنولوژی ها

تکنولوژی های مورد استفاده در شرکت:

 

  C# & VB.Net programming in Visual Studio 2008, 2013

  

SQL Server 2008, 2012, 2014, my SQL

 

  Multi-layer programming with WCF and Remoting

 

   Data layer with LINQ 2 SQL doctrine

 

   web developing with .net MVC 5

 

   web developing with PHP language

 

   web developing with Drupal platform

 

  Mobile programming for Android

  

 

 

 

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©